محصول دیجیتالی

مقاله ای با موضوع نقش بعد اختیار در تعیین هدف ما در برنامه ریزی آموزشی

مقاله ای با موضوع نقش بعد اختیار در تعیین هدف ما در برنامه ریزی آموزشی

مقاله ای با موضوع نقش بعد اختیار در تعیین هدف ما در برنامه ریزی آموزشی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

مقاله ای با موضوع ( نقش بعد اختیار در تعیین هدف ما در برنامه ریزی آموزشی ) که در قالب وورد و دارای 19 اسلاید زیبا است.

عناوین:

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

بیان مساله

تعریف برنامه

تفاوت نوشتن و گفتن

مفهوم برنامه ریزی

چند تعریف از برنامه ریزی

مفهوم برنامه درسی

تعاریف برنامه درسی

انواع برنامه درسی

مقایسه برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

تعریف طراحی

تفاوت بین طراحی و برنامه ریزی

نکته کلیدی

تعریف ارزشیابی :

هدف هاي ارزشيابي

ارزشيابي وسيله اي براي رسيدن به اهداف زير می باشد:

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آنها:

ارزشیابی توصیفی:

نقش ارزشيابي در ارتباط با اجزا نظام آموزشي:

لزوم تعيين اهداف در برنامه درسي

هدف در برنامه درسي داراي مزايايي به اين شرح است:

روش پژوهش

یافته ها

بحث و نتیجه‌گیری

منابع: