محصول دیجیتالی

اقدام پژوهشی با عنوان موضوع یادگیری عمیق مطالب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

اقدام پژوهشی با عنوان موضوع یادگیری عمیق مطالب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
محصول دیجیتالی

اقدام پژوهشی با عنوان موضوع یادگیری عمیق مطالب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

اقدام پژوهشی که در مورد (چگونه توانستم یادگیری عمیق مطالب مطالعات اجتماعی را بهبود ببخشم )

در 16 صفحه با دیزاینی زیبا تهیه شده است .

که دارای عناوین:

چکیده

مقدمه

تعریف و طرح مساله

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مساله :

اهداف پژوهش :

اهداف جزئی :

گردآوری اطلاعات (شواهد)

روش تدریس به شیوه بحث گروهی

روش تدریس مشارکتی و روشهای اجرای آن

تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها

انتخاب راه جدید به صورت موقت

اجرای طرح راه جدید و نظارت بر آن :

روش تدریس بحث گروهی

استفاده از روش تدریس مشارکتی:

گرداوری شواهد ثانویه:

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن:

نتیجه گیری

پیشنهادها:

فهرست منابع: